ARCHILOCO – à¡¼ËœàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ¼àŽ­àŽ½ – testo, metrica, tradizione, analisi

Congiunzioni
Preposizioni – avverbi
Verbi
Verbi principali
Nominativo
Pronome relativo

Genitivo assoluto


Fr. 2 D = 2 Tarditi
Fonti:Athen. 1,30 f; Synesius, ep. 130.
Lingua: ionico-epica
Metro: distico elegiaco
METRICA
ANALISI
à¡¼ËœàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ¼àŽ­àŽ½ àŽ¼àŽ¿àŽ¹ àŽ¼à¡¾¶àŽ¶àŽ± àŽ¼àŽµàŽ¼àŽ±àŽ³àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ·, ࡼàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ´’àŽ¿à¡¼¶àŽ½àŽ¿àâ€š
ࡼ¸àÆ’àŽ¼àŽ±ààŽ¹àŽºà¡½¸àâ€š, àâ‚¬àŽ¯àŽ½àâ€° | àŽ´’ ࡼàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽºàŽµàŽºàŽ»àŽ¹àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ¿àâ€š.
à¡¼ËœàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ¼àŽ­àŽ½ àŽ¼àŽ¿àŽ¹ àŽ¼à¡¾¶àŽ¶àŽ± àŽ¼àŽµàŽ¼àŽ±àŽ³àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ·, ࡼàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ´’àŽ¿à¡¼¶àŽ½àŽ¿àâ€š
ࡼ¸àÆ’àŽ¼àŽ±ààŽ¹àŽºà¡½¸àâ€š, àâ‚¬àŽ¯àŽ½àâ€° àŽ´à¡¼àŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽºàŽµàŽºàŽ»àŽ¹àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ¿àâ€š.

TESTO
TRADUZIONE
à¡¼ËœàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ¼àŽ­àŽ½ àŽ¼àŽ¿àŽ¹ àŽ¼à¡¾¶àŽ¶àŽ± àŽ¼àŽµàŽ¼àŽ±àŽ³àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ·, ࡼàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽ´’àŽ¿à¡¼¶àŽ½àŽ¿àâ€š
ࡼ¸àÆ’àŽ¼àŽ±ààŽ¹àŽºà¡½¸àâ€š, àâ‚¬àŽ¯àŽ½àâ€° àŽ´’ࡼàŽ½ àŽ´àŽ¿àà¡½¶ àŽºàŽµàŽºàŽ»àŽ¹àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ¿àâ€š.
Nella lancia io ho la faccia impastata, nella lancia il vino ismalico, e bevo appoggiato alla lancia.