PROEMIO ILIADE

PROEMIO DELL’ILIADE
INTRODUZIONE
Μῆνιν ἄειδε θεὰ | Πηληιάδεω Ἀχιλῆως
οὐλομένην, | ἥ μυρί’ Ἀχαιοῖς | ἄλγε’ ἔθηκε,
πολλὰς δ’ ἰφθίμους ÏˆÏ…χὰς | Ἄιδι προίαψεν
ἡρωων, | αὐτοὺς Î´á½² ἐλώρια | τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ’ἐτελείετο βουλή,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα | διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν | καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
Accenti metrici
Cesure pentemimere
Dieresi bucolica
Tritemimere
Eftemimere
DIVISIONE IN PIEDI
Μῆνιν ἄ|ειδε θε|ὰ Πη|ληιάδε|ω Ἀχι|λῆως
οὐλομέ|νην, ἥ| μυρί· Ἀ|χαιοῖς| ἄλγε’ ἔ|θηκε,
πολλὰς| δ’ ἰφθί|μους ψυ|χὰς Ἄιδ|ι προί|αψεν
ἡρω|ων, αὐ|τοὺς δὲ ἐ|λώρια| τεῦχε κύ|νεσσιν
οἰω|νοῖσί τε| πᾶσι, Δι|ὸς δ’ἐτε|λείετο| βουλή,
ἐξ οὗ| δὴ τὰ| πρῶτα δι|αστή|την ἐρί|σαντε
Ἀτρεί|δης τε ἄ|ναξ ἀν|δρῶν καὶ| δῖος Ἀ|χιλλεύς.
ANALISI
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω Ἀχιλῆως
οὐλομένην, ἥ μυρί· Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄιδι προίαψεν
ἡρωων, αὐτοὺς δὲ ἐλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ’ἐτελείετοβουλή,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶνκαὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
          μῆνιν» è un’anastrofe (= figura retorica che cambia la disposizione normale delle parole per
                   evidenziarne una importante), mette in chiaro che l’ “ira” sarà la tematica principale
                » deriva dalla radice μην-/μαν- da cui derivano anche μανία, indica quindi un
                   sentimento ossessivo, insistente, tenace, placabile solo con la vendetta
                » questa è la caratteristica principale attribuita ad Achille (che sta alla fine del verso)
                   Solo a lui, e in alcuni momenti agli dei, gli viene attribuito un tale sentimento
                » con questa posizione enfatica Omero ci indica che l’ira costituirà il principio
                   unitario di tutto il poema da cui si dirameranno poi le altre tematiche secondarie
                » l’innovazione sta, infatti, nell’organizzare un poema secondo una traccia narrativa
          ἄειδε» è il primo verbo dell’Iliade “canta”
                      » è un presente imperativo attivo, una forma poetica non contratta secondo la regola
                         del dialetto ionico (lo ι non si sottoscrive mai in Omero)
          θεά» l’invocazione alla musa è una caratteristica principale che ricorre nei poemi epici
             » significa conferire il compito di raccontare i fatti con la loro verità ad un altro, al dio
             » in questo modo il poeta diventa portavoce del dio, mezzo per cui gli altri possono
                conoscerlo (compito simile a quello dei sacerdoti)
             » esistevano nove muse nei miti, ciascuna presiede un diverso ambito delle scienze
1.      Call’iope = poesia epica
2.      Cl’io = storiografia
3.      Erato = poesia amorosa
4.      Euterpe = canto lirico
5.      Melpomene = poesia tragica
6.      Polinnia = poesia religiosa
7.      Talia = poesia bucolica
8.      Tersicore = danza
9.      Urannia = astronomia
             » l’ispirazione della musa inoltre consentirà al poeta il ricordo
             » questo è anche un modo per costruire l’anticipazione, metodo letterario che invoglia
                ancora di più il lettore nella lettura per scoprire se quanto è stato predetto si avvererà
          Πηληιάδεω» patronimico riferito ad Achille (= aggettivo che indica la paternità)
                          » Achille era figlio di Peleo, re di Ftia, in Tessaglia
          Ἀχιλῆως» è una forma senza metatesi
                     » non ha doppio λ per questioni metriche
          οὐλομένην» participio aoristo medio (tematico) di ὄλλυμι (attributivo riferito a μῆνιν)
                         » collocazione così separata dal termine a cui si riferisce è enfatica
                         Â» ha l’allungamento in ου- all’inizio per la prima legge di Shulze (o legge del
                            proceleusmatico = una vocale breve seguita da altre due vocali brevi si allunga)
          Ἀχαιοῖς» sono propriamente gli “abitanti dell’Acacia” (Pelopponeso)
                    » in realtà in Omero con questo termine vengono indicati tutti i greci
          ἄλγε’» è una forma elisa e non contratta
          ψυχὰς» non ha il significato di “anima” ma indica il “soffio vitale”
                 » per metonimia indica la vita stessa, poiché è “ciò che tiene in vita”
          Ἄιδι» è un dativo di moto a luogo (indica sia il dio Ade che gli inferi, suo regno)
          προίαψεν» aoristo sigmatico di προιάπτω
                      » il preverbio προ- può avere significato temporale (“prematuramente”), di modo 
                         (“a capofitto”) o di luogo (“lontano”)
          ἡρωων» è un elemento di enjambement perché si riferisce a ἰφθίμους, ma è nel verso dopo
                  » in Omero ha significato di “valoroso” non di “semidio”
          τεῦχε» imperfetto che è sprovvisto di aumento (può capitare anche con gli aoristi)
          κύνεσσιν» forma eolica del dativo plurale di κύων, corrispondente all’attico κυσίν
          οἰωνοῖσί» dativo plurale con terminazione ionica -οισι = -οισ
                     » per gli antichi la mancanza di sepoltura condannava l’anima del defunto a vagare
                        in eterno tra il mondo dei vivi e quello dei morti con la pena del ricordo della vita
                        vissuta, tanto desiderabile e irraggiungibile
          Διός» è genitivo di Ζεύς, dio supremo
          ἐτελείετο» imperfetto di τελέω con allungamento metrico (-ει)
                      » esprime l’irruzione del divino nella storia umana
          διαστήτην » aoristo tematico senza allungamento, III duale di διίστημι
          ἐρίσαντε» participio aoristo sigmatico duale di ἐρίζω (valore causale-temporale)
          Ἀτρείδης» patronimico del re di Micene Agamennone, figlio di Atreo
          τε» l’ –ε non si elide perché il termine ἄναξ iniziava per digamma
          ἄναξ ἀνδρῶν» epiteto formulare di Agamennone che era il capo politico
          δῖος» epiteto formulare di Achille che significa “divino” (dalla stessa radice di Ζεύς)
TRADUZIONE
Canta, o dea, l’ira rovinosa del pelide Achille, che inflisse infiniti dolori agli Achei, gettò prematuramente nell’Ade molte anime di valorosi, li rese prede dei cani e di tutti gli uccelli, così si compiva la volontà di Zeus, da quando prima l’Atride, signore degli eroi, ed il divino Achille si divisero contendendosi.

18 pensieri riguardo “PROEMIO ILIADE

 • 27 Dicembre 2018 in 17:49
  Permalink

  Nemmenk questa è giusta

 • 27 Dicembre 2018 in 17:47
  Permalink

  Non è tradotto così

 • 23 Aprile 2017 in 14:19
  Permalink

  quella li e sbagliata e questa quella giusta: Canta o dea l'ira di Achille Pelide, rovinosa che infiniti dolori inflisse agli achei. Gettò in preda all'Ade molte vite gagliarde d'eroi ne fece il bottino di cani e di tutti gli uccelli, consiglio di Zeus si compiva. Da quando prima si divisero contendendo l'Atride signore d'eroi e Achille glorioso. Ma chi fra gli dei gli fece lottare in contesa? Il figlio di Zeus e Latona egli irato col re ma la peste fè nascer nel campo la gente moriva perché Crise l'Atride tratto malamente il sacerdote; costui venne alle navi rapide agli achei per liberare la figlia, con riscatto infinito, avendo tra mano le bende d'Apollo che lunghi saetta, intorno allo scettro d'oro, e pregava tutti gli achei ma sopra tutto i due Atridi, ordinatori d'eserciti.

 • 31 Marzo 2016 in 18:44
  Permalink

  grazei, bravissima. ma dove posso trovare la stessa cosa per il Libro VI dell'Iliade versi 405 – 439?

 • 18 Dicembre 2015 in 19:33
  Permalink

  traducendo puoi anche fare l'analisi logica? (studente Liceo Linguistico)

 • 20 Gennaio 2015 in 17:34
  Permalink

  Dove cadono le pause ai versi 3, 4 e 7?

 • 26 Novembre 2014 in 09:54
  Permalink

  Sei grande!

 • 3 Novembre 2014 in 12:10
  Permalink

  Ricontrolla le pause dei versi 3 (eftemimere), 4 (tritemimere+dieresi bucolica) e 7 (eftemimere).

 • 27 Ottobre 2014 in 17:11
  Permalink

  Servirebbe anche a me

 • 27 Ottobre 2014 in 17:08
  Permalink

  Salve! L'analisi del proemio Non c'è?

 • 2 Febbraio 2014 in 11:05
  Permalink

  bravissima

 • 25 Novembre 2013 in 14:59
  Permalink

  Una cosa fantastica questo sito: davvero un grazie all'autrice ed ai collaboratori. Dove trovo il proemio dell'Odissea con relativa traduzione ed ed analisi?

 • 28 Ottobre 2013 in 21:59
  Permalink

  bravissima 🙂

 • 23 Ottobre 2013 in 14:45
  Permalink

  hai salvato una studentessa dall oblio grazie mille!!

 • 13 Ottobre 2013 in 13:46
  Permalink

  Grazie mille, é sempre una piacevole sorpresa aprire il tuo blog! (Una studentessa del 3 anno di liceo classico)

 • 9 Maggio 2013 in 17:40
  Permalink

  Grazie per il grande aiuto. La pace familiare è salva.
  ( una mamma )

 • 21 Gennaio 2013 in 16:47
  Permalink

  grande!

I commenti sono chiusi.