Solone – Elegia alle Muse – testo, metrica e traduzione

Elegia a Roma

 

TESTO
METRICA
àŽÅ“àŽ½àŽ·àŽ¼àŽ¿àÆ’ààŽ½àŽ·àâ€š àŽºàŽ±à¡½¶ àŽâ€“àŽ·àŽ½àÅ’àâ€š à¡½Ë†àŽ»àâ€¦àŽ¼àâ‚¬àŽ¯àŽ¿àâ€¦ à¡¼â‚¬àŽ³àŽ»àŽ±à¡½° àâ€žàŽ­àŽºàŽ½àŽ±,
àŽÅ“àŽ¿à¡¿¦àÆ’àŽ±àŽ¹ àŽ àŽ¹àŽµààŽ¯àŽ´àŽµàâ€š, | àŽºàŽ»à¡¿¦àâ€žàŽ­ àŽ¼àŽ¿àŽ¹ àŽµà¡½àŽ¾àŽ¿àŽ¼àŽ­àŽ½à¡¿³àŽâ€¡
à¡½â€žàŽ»àŽ²àŽ¿àŽ½ àŽ¼àŽ¿àŽ¹ àâ‚¬àà¡½¸àâ€š àŽ¸àŽµà¡¿¶àŽ½ àŽ¼àŽ±àŽºàŽ¬ààâ€°àŽ½ àŽ´àÅ’àâ€žàŽµ àŽºàŽ±à¡½¶ àâ‚¬àà¡½¸àâ€š                                                                           [ࡼ€àâ‚¬àŽ¬àŽ½àâ€žàâ€°àŽ½]
à¡¼â‚¬àŽ½àŽ¸ààÅ½àâ‚¬àâ€°àŽ½ àŽ±à¡¼°àŽµà¡½¶ | àŽ´àÅ’àŽ¾àŽ±àŽ½ ࡼ”àŽ¾àŽµàŽ¹àŽ½ à¡¼â‚¬àŽ³àŽ±àŽ¸àŽ®àŽ½àŽâ€¡
àŽâ€¢à¡¼¶àŽ½àŽ±àŽ¹ àŽ´à¡½² àŽ³àŽ»àâ€¦àŽºà¡½ºàŽ½ ࡽ§àŽ´àŽµ àâ€ àŽ¯àŽ»àŽ¿àŽ¹àÆ’’, ࡼàâ€¡àŽ¸ààŽ¿à¡¿â€“àÆ’àŽ¹ àŽ´à¡½² àâ‚¬àŽ¹àŽºàà¡½¸àŽ½,
àâ€žàŽ¿à¡¿â€“àÆ’àŽ¹ àŽ¼à¡½²àŽ½ àŽ±à¡¼°àŽ´àŽ¿à¡¿â€“àŽ¿àŽ½, | àâ€žàŽ¿à¡¿â€“àÆ’àŽ¹ àŽ´à¡½² àŽ´àŽµàŽ¹àŽ½à¡½¸àŽ½ ࡼ°àŽ´àŽµà¡¿â€“àŽ½.
àŽ§ààŽ®àŽ¼àŽ±àâ€žàŽ± àŽ´à¡¼±àŽ¼àŽµàŽ¯ààâ€° àŽ¼à¡½²àŽ½ ࡼ”àâ€¡àŽµàŽ¹àŽ½, à¡¼â‚¬àŽ´àŽ¯àŽºàâ€°àâ€š àŽ´à¡½² àâ‚¬àŽµàâ‚¬à¡¾¶àÆ’àŽ¸àŽ±àŽ¹
àŽ¿à¡½àŽº ࡼàŽ¸àŽ­àŽ»àâ€°àŽâ€¡ àâ‚¬àŽ¬àŽ½àâ€žàâ€°àâ€š | ࡽ”àÆ’àâ€žàŽµààŽ¿àŽ½ ࡼ§àŽ»àŽ¸àŽµ àŽ´àŽ¯àŽºàŽ·.
àŽ àŽ»àŽ¿à¡¿¦àâ€žàŽ¿àŽ½ àŽ´’ à¡½â€¦àŽ½ àŽ¼à¡½²àŽ½ àŽ´à¡¿¶àÆ’àŽ¹ àŽ¸àŽµàŽ¿àŽ¯, àâ‚¬àŽ±ààŽ±àŽ³àŽ¯àŽ³àŽ½àŽµàâ€žàŽ±àŽ¹ à¡¼â‚¬àŽ½àŽ´ààŽ¯
ࡼ”àŽ¼àâ‚¬àŽµàŽ´àŽ¿àâ€š ࡼàŽº àŽ½àŽµàŽ¬àâ€žàŽ¿àâ€¦ | àâ‚¬àâ€¦àŽ¸àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ¿àâ€š ࡼàâ€š àŽºàŽ¿ààâ€¦àâ€ àŽ®àŽ½àŽâ€¡
à¡½â€¦àŽ½ àŽ´’ à¡¼â€žàŽ½àŽ´ààŽµàâ€š àŽ¼àŽµàâ€žàŽ¯àâ€°àÆ’àŽ¹àŽ½ ࡽ‘àâ€ ‘ à¡½â€¢àŽ²ààŽ¹àŽ¿àâ€š, àŽ¿à¡½ àŽºàŽ±àâ€žà¡½° àŽºàÅ’àÆ’àŽ¼àŽ¿àŽ½
ࡼ”ààâ€¡àŽµàâ€žàŽ±àŽ¹, à¡¼â‚¬àŽ»àŽ»’ à¡¼â‚¬àŽ´àŽ¹àŽºàŽ¿àŽ¹àÆ’’ | ࡼ”ààŽ³àŽ¼àŽ±àÆ’àŽ¹ àâ‚¬àŽµàŽ¹àŽ¸àÅ’àŽ¼àŽµàŽ½àŽ¿àâ€š
àŽ¿à¡½àŽº ࡼàŽ¸àŽ­àŽ»àâ€°àŽ½ ࡼ•àâ‚¬àŽµàâ€žàŽ±àŽ¹, àâ€žàŽ±àâ€¡àŽ­àâ€°àâ€š àŽ´’ à¡¼â‚¬àŽ½àŽ±àŽ¼àŽ¯àÆ’àŽ³àŽµàâ€žàŽ±àŽ¹ ࡼ„àâ€žàŽ·àŽâ€¡
à¡¼â‚¬ààâ€¡à¡½´ àŽ´’ ࡼàŽ¾ à¡½â‚¬àŽ»àŽ¯àŽ³àŽ¿àâ€¦ | àŽ³àŽ¯àŽ³àŽ½àŽµàâ€žàŽ±àŽ¹ ࡽ¤àÆ’àâ€žàŽµ àâ‚¬àâ€¦ààÅ’àâ€š
àâ€ àŽ»àŽ±àààŽ· àŽ¼à¡½²àŽ½ àâ€žà¡½¸ àâ‚¬àà¡¿¶àâ€žàŽ¿àŽ½, à¡¼â‚¬àŽ½àŽ¹àŽ·àà¡½´ àŽ´à¡½² àâ€žàŽµàŽ»àŽµàâ€¦àâ€žà¡¾·àŽâ€¡
àŽ¿à¡½ àŽ³à¡½°à àŽ´à¡½´ <àŽ½> àŽ¸àŽ½àâ€žàŽµàâ€žàŽ¿à¡¿â€“àÆ’’ | à¡½â€¢àŽ²ààŽ¹àŽ¿àâ€š ࡼ”ààŽ³àŽ± àâ‚¬àŽ­àŽ»àŽµàŽ¹.
à¡¼Ë†àŽ»àŽ»à¡½° àŽâ€“àŽµà¡½ºàâ€š àâ‚¬àŽ¬àŽ½àâ€žàâ€°(àŽ¿àŽ½) ࡼàâ€ àŽ¿àà¡¾· àâ€žàŽ­àŽ»àŽ¿àâ€š, ࡽ àŽ¾àŽ±àâ‚¬àŽ¯àŽ½àŽµàâ€š àŽ´àŽ­ –
ࡽ¤àÆ’àâ€ž’ à¡¼â€žàŽ½àŽµàŽ¼àŽ¿àâ€š àŽ½àŽµàâ€ àŽ­àŽ»àŽ±àâ€š | àŽ±à¡¼·àË†àŽ±àâ€š àŽ´àŽ¹àŽµàÆ’àŽºàŽ­àŽ´àŽ±àÆ’àŽµàŽ½
ࡼ¡ààŽ¹àŽ½àÅ’àâ€š, ࡽ…àâ€š àâ‚¬àÅ’àŽ½àâ€žàŽ¿àâ€¦ àâ‚¬àŽ¿àŽ»àâ€¦àŽºààŽ¼àŽ¿àŽ½àŽ¿àâ€š ࡼ€àâ€žààâ€¦àŽ³àŽ­àâ€žàŽ¿àŽ¹àŽ¿
àâ‚¬àâ€¦àŽ¸àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ± àŽºàŽ¹àŽ½àŽ®àÆ’àŽ±àâ€š, | àŽ³à¡¿â€ àŽ½ àŽºàŽ±àâ€žà¡½° àâ‚¬àâ€¦ààŽ¿àâ€ àÅ’ààŽ¿àŽ½
àŽ´à¡¿Æ’àÅ½àÆ’àŽ±àâ€š àŽºàŽ±àŽ»à¡½° ࡼ”ààŽ³àŽ± àŽ¸àŽµà¡¿¶àŽ½ à¡¼â€¢àŽ´àŽ¿àâ€š àŽ±à¡¼°àâ‚¬à¡½ºàŽ½ ࡼ°àŽºàŽ¬àŽ½àŽµàŽ¹
àŽ¿à¡½ààŽ±àŽ½àÅ’àŽ½, àŽ±à¡¼°àŽ¸ààŽ¯àŽ·àâ€š | àŽ´’ àŽ±à¡½â€“àâ€žàŽ¹àâ€š ࡼ”àŽ¸àŽ·àŽºàŽµàŽ½ ࡼ°àŽ´àŽµà¡¿â€“àŽ½àŽâ€¡
àŽ»àŽ¬àŽ¼àâ‚¬àŽµàŽ¹ àŽ´’ ࡼ àŽµàŽ»àŽ¯àŽ¿àŽ¹àŽ¿ àŽ¼àŽ­àŽ½àŽ¿àâ€š àŽºàŽ±àâ€žà¡½° àâ‚¬àŽ¯àŽ¿àŽ½àŽ± àŽ³àŽ±à¡¿â€“àŽ±àŽ½
àŽºàŽ±àŽ»àÅ’àŽ½, ࡼ€àâ€žà¡½°à àŽ½àŽµàâ€ àŽ­àâ€°àŽ½ | àŽ¿à¡½àŽ´à¡½²àŽ½ ࡼ”àâ€ž’ ࡼ”àÆ’àâ€žàŽ¹àŽ½ ࡼ°àŽ´àŽµà¡¿â€“àŽ½ –
àâ€žàŽ¿àŽ¹àŽ±à¡¿¦àâ€žàŽ· àŽâ€“àŽ·àŽ½à¡½¸àâ€š àâ‚¬àŽ­àŽ»àŽµàâ€žàŽ±àŽ¹ àâ€žàŽ¯àÆ’àŽ¹àâ€š, àŽ¿à¡½ àŽ´’ ࡼàâ€ ‘ à¡¼â€˜àŽºàŽ¬àÆ’àâ€žà¡¿³
ࡽ¥àÆ’àâ‚¬àŽµà àŽ¸àŽ½àŽ·àâ€žà¡½¸àâ€š à¡¼â‚¬àŽ½à¡½´à | àŽ³àŽ¯àŽ³àŽ½àŽµàâ€ž(àŽ±àŽ¹) à¡½â‚¬àŽ¾ààâ€¡àŽ¿àŽ»àŽ¿àâ€š,
àŽ±à¡¼°àŽµà¡½¶ àŽ´’ àŽ¿à¡½” ࡼ‘ àŽ»àŽ­àŽ»àŽ·àŽ¸àŽµ àŽ´àŽ¹àŽ±àŽ¼àâ‚¬àŽµàà¡½²àâ€š ࡽ…àÆ’àâ€žàŽ¹àâ€š à¡¼â‚¬àŽ»àŽ¹àâ€žààÅ’àŽ½
àŽ¸àâ€¦àŽ¼à¡½¸àŽ½ ࡼ”àâ€¡à¡¿Æ’, àâ‚¬àŽ¬àŽ½àâ€žàâ€°àâ€š | àŽ´’ ࡼàâ€š àâ€žàŽ­àŽ»àŽ¿àâ€š ࡼàŽ¾àŽµàâ€ àŽ¬àŽ½àŽ·àŽâ€¡
à¡¼â‚¬àŽ»àŽ»’ àŽ´’ àŽ¼à¡½²àŽ½ àŽ±à¡½àâ€žàŽ¯àŽº’ ࡼ”àâ€žàŽµàŽ¹àÆ’àŽµàŽ½, ࡽ… àŽ´’ ࡽ•àÆ’àâ€žàŽµààŽ¿àŽ½à¾ àŽ¿à¡¼µ àŽ´à¡½²                                                                        [àâ€ ààŽ³àâ€°àÆ’àŽ¹àŽ½]
àŽ±à¡½àâ€žàŽ¿àŽ¯, àŽ¼à¡½´ àŽ´à¡½² àŽ¸àŽµà¡¿¶àŽ½ | àŽ¼àŽ¿à¡¿â€“à’ ࡼàâ‚¬àŽ¹àŽ¿à¡¿¦àÆ’àŽ± àŽºàŽ¯àâ€¡à¡¿Æ’,
ࡼ¤àŽ»àâ€¦àŽ¸àŽµ àâ‚¬àŽ¬àŽ½àâ€žàâ€°àâ€š àŽ±à¡½â€“àâ€žàŽ¹àâ€šàŽâ€¡ à¡¼â‚¬àŽ½àŽ±àŽ¯àâ€žàŽ¹àŽ¿àŽ¹ ࡼ”ààŽ³àŽ± àâ€žàŽ¯àŽ½àŽ¿àâ€¦àÆ’àŽ¹àŽ½
ࡼ¤ àâ‚¬àŽ±à¡¿â€“àŽ´àŽµàâ€š àâ€žàŽ¿ààâ€žàâ€°àŽ½ | ࡼ¤ àŽ³àŽ­<àŽ½>àŽ¿<àâ€š ࡼàŽ¾> àŽ¿àâ‚¬àŽ¯àÆ’àâ€°.
Splendide figlie di Mnemosine e Zeus Olimpio,
Muse Pieridi, ascoltate la mia preghiera:
concedetemi sempre di avere la felicità da parte degli dei beati e una buona fama da parte di tutti gli uomini; di essere cos’ dolce per gli amici, per i nemici amaro, per quelli degni di rispetto, per questi terribile a vedersi.
Desidero avere denaro, ma non voglio possederlo ingiustamenteà¾ in ogni caso dopo è giunta Giustizia.
La ricchezza che danno gli dei si avvicina all’uomo salda dalla più profonda radice fino alla cimaà¾
Invece quella che gli uomini onorano per Ubris, non giunge in modo ordinato, ma obbedendo ad azioni ingiuste segue controvoglia, e presto si mescola Ateà¾ L’inizio capita da un poco, come quello di un fuoco, è insignificante da principio, ma finisce rovinoso;
infatti non durano a lungo per i mortali le opere di àâ€¦bris. Ma Zeus osserva la fine di tutte le cose,eall’improvviso-
come il vento disperde subito le nuvole a primavera e, dopo aver smosso la profondità del mare dalle molte onde, infecondo, distrutte le belle opere sulla terra produttrice di grano, giunge all’alta dimora degli dei,
il cielo, e di nuovo fa vedere il serenoà¾
e brilla sulla terra fertile la forza del Sole, bella, e non è più possibile vedere nessuna nuvola.
Tale è la punizione di Zeus, e non diventa iroso
come un uomo mortale per ciascuna occasione,
ma non gli sfugge sempre continuativamente chi ha un animo malvagio, e alla fine in ogni caso si manifesta,

ma uno paga subito, un altro dopo, e a quelli che fuggono loro stessi e la Moira degli dei sopraggiungendo non li coglie, in ogni caso, più tardi giungeà¾ innocenti pagano le azioni, o i figli o la stirpe futura.

2 pensieri riguardo “Solone – Elegia alle Muse – testo, metrica e traduzione

  • 13 Aprile 2015 in 21:50
    Permalink

    Scriverci i versi a fianco no e?

I commenti sono chiusi.