Il proemio e l’ira di Giunone Eneide I, 1 33

Il proemio e l’ira di Giunone Eneide, I, 1-33

Lettura metrica

 1. Àrma virùmque canò, Troiaè qui prìmus ab òris
 2. ÃŒtaliàm, fatò profugùs, Lavinìaque v’ènit
 3. lìtora, mùlt(um) ill(e) èt terrìs iactàtus et àlto
 4. vì superùm saevaè memorèm Iunònis ob ìram ;
 5. mùlta quoqu(e) èt bellò passùs, dum cònderet ùrbem,
 6. ìnferrètque deòs Latiò, genus ùnde Latìnum
 7. Àlbanìque patrès , atqu(e) àltae moènia Ròmae.
 8. Mùsa, mihì causàs memorà , quo nùmine laèso,
 9. quìdve dolèns, regìna deùm  tot vòlvere càsus
 10. ìnsigném pietàte  virùm, tot adìre labòres
 11. ìmpulerìt. Tantaèn(e)  animìs caelèstibus ìrae ?
 12. Ùrbs antìqua fuìt, Tyriì tenuère  colòni ,
 13. Kàrthag(o), ìtaliàm contrà Tiberìnaque lònge
 14. òstia, div’ès opùm studiìsqu(e) aspèrrima bèlli;
 15. quàm Iunò fertùr terrìs magis òmnibus ùnam
 16. pòsthabità coluìsse Samò ; hic ìllius àrma,
 17. hìc currùs fuit; hòc regnùm dea gèntibus èsse,
 18. sì qua fàta sinànt, iam tùm tendìtque fov’ètque.
 19. Prògenièm sed enìm Troiàn(o) a sànguine dùci
 20. àudieràt, Tyriàs olìm quae v’èrteret àrces;
 21. hìnc populùm latè regèm bellòque supèrbum
 22. v’èntur(um) èxcidiò Libyaè : sic vòlvere Pàrcas.
 23. Ìd metuèns, veterìsque memòr  Satùrnia bèlli,
 24. prìma quod àd Troiàm pro càris gèsserat àrgis
 25. nécd(um) etiàm caus(ae) ìrarùm saevìque dolòres
 26. èxciderànt animò: manet àlta mènte repòstum
 27. iùdiciùm Paridìs spretaèqu(e) iniùria fòrmae,
 28. èt genus ìnvis(um), èt raptì Ganymèdis honòres.
 29. Hìs acc’ènsa supèr, iactàtos aèquore tòto
 30. Tròas, rèliquiàs Dana(um) àtqu(e) immìtis Achìlli,
 31. àrcebàt longè Latiò, multòsque per ànnos
 32. èrrabànt, actì fatìs, mari(a) òmnia cìrcum.
 33. Tàntae mòlis eràt Romànam còndere gèntem!