Il proemio e l’ira di Giunone Eneide I, 1 33

Il proemio e l’ira di Giunone Eneide, I, 1-33

Lettura metrica

 1. à â‚¬rma virùmque canò, Troiaè qui pr’mus ab òris
 2. à Å’taliàm, fatò profugùs, Lavin’aque v’ènit
 3. l’tora, mùlt(um) ill(e) èt terr’s iactàtus et àlto
 4. v’ superùm saevaè memorèm Iunònis ob ‘ram ;
 5. mùlta quoqu(e) èt bellò passùs, dum cònderet ùrbem,
 6. ‘nferrètque deòs Latiò, genus ùnde Lat’num
 7. à â‚¬lban’que patrès , atqu(e) àltae moènia Ròmae.
 8. Mùsa, mih’ causàs memorà , quo nùmine laèso,
 9. qu’dve dolèns, reg’na deùm  tot vòlvere càsus
 10. ‘nsigném pietàte  virùm, tot ad’re labòres
 11. ‘mpuler’t. Tantaèn(e)  anim’s caelèstibus ‘rae ?
 12. à â„¢rbs ant’qua fu’t, Tyri’ tenuère  colòni ,
 13. Kàrthag(o), ‘taliàm contrà Tiber’naque lònge
 14. òstia, div’ès opùm studi’squ(e) aspèrrima bèlli;
 15. quàm Iunò fertùr terr’s magis òmnibus ùnam
 16. pòsthabità colu’sse Samò ; hic ‘llius àrma,
 17. h’c currùs fuit; hòc regnùm dea gèntibus èsse,
 18. s’ qua fàta sinànt, iam tùm tend’tque fov’ètque.
 19. Prògenièm sed en’m Troiàn(o) a sànguine dùci
 20. àudieràt, Tyriàs ol’m quae v’èrteret àrces;
 21. h’nc populùm latè regèm bellòque supèrbum
 22. v’èntur(um) èxcidiò Libyaè : sic vòlvere Pàrcas.
 23. à Å’d metuèns, veter’sque memòr  Satùrnia bèlli,
 24. pr’ma quod àd Troiàm pro càris gèsserat àrgis
 25. nécd(um) etiàm caus(ae) ‘rarùm saev’que dolòres
 26. èxciderànt animò: manet àlta mènte repòstum
 27. iùdiciùm Parid’s spretaèqu(e) iniùria fòrmae,
 28. èt genus ‘nvis(um), èt rapt’ Ganymèdis honòres.
 29. H’s acc’ènsa supèr, iactàtos aèquore tòto
 30. Tròas, rèliquiàs Dana(um) àtqu(e) imm’tis Ach’lli,
 31. àrcebàt longè Latiò, multòsque per ànnos
 32. èrrabànt, act’ fat’s, mari(a) òmnia c’rcum.
 33. Tàntae mòlis eràt Romànam còndere gèntem!