Lungo l’Affrico di Gabriele D’Annunzio – di Carlo Zacco