SANTA MARIA FORIS PORTAS – analisi degli affreschi