Urbino

Telemaco Signorini
5 Agosto 2022
San Cleto (Anacleto) papa
5 Agosto 2022