APULEIO, METAMORFOSI – Libro XI, capitolo 1: analisi e commento