ARCHILOCO – àŽâ€¢à¡¼°àŽ¼à¡½¶ àŽ´’ࡼàŽ³à¡½¼ – testo, metrica, traduzione, analisi

Congiunzioni
Preposizioni – avverbi
Verbi
Verbi principali
Nominativo
Pronome relativo
Genitivo assoluto
  
Fr. 1 D = 1 Tarditi
Fonti: Athen. 14,627 c; Plut. Phoc. 7,6; Themist. or. 15,p 185 b.
Lingua: ionico-epica
Metro: distico elegiaco
TESTO
TRADUZIONE
àŽâ€¢à¡¼°àŽ¼à¡½¶ àŽ´à¡¼àŽ³à¡½¼ àŽ¸àŽµààŽ¬àâ‚¬àâ€°àŽ½ àŽ¼à¡½²àŽ½ à¡¼ËœàŽ½àâ€¦àŽ±àŽ»àŽ¯àŽ¿àŽ¹àŽ¿ à¡¼â€žàŽ½àŽ±àŽºàâ€žàŽ¿àâ€š àŽºàŽ±à¡½¶ àŽÅ“àŽ¿àâ€¦àÆ’àŽ­àâ€°àŽ½ ࡼààŽ±àâ€žà¡½¸àŽ½ àŽ´à¡¿¶ààŽ¿àŽ½ ࡼàâ‚¬àŽ¹àÆ’àâ€žàŽ¬àŽ¼àŽµàŽ½àŽ¿àâ€š.
Io sono un servo del signore Enual’io
e conosco l’amabile dono delle Muse.
METRICA
ANALISI
àŽâ€¢à¡¼°àŽ¼à¡½¶ àŽ´’ࡼàŽ³à¡½¼ àŽ¸àŽµààŽ¬àâ‚¬àâ€°àŽ½ àŽ¼à¡½²àŽ½ à¡¼ËœàŽ½àâ€¦àŽ±àŽ»àŽ¯àŽ¿àŽ¹àŽ¿ à¡¼â€žàŽ½àŽ±àŽºàâ€žàŽ¿àâ€š
àŽºàŽ±à¡½¶ àŽÅ“àŽ¿àâ€¦àÆ’àÅ“àŽ­àâ€°àŽ½ ࡼààŽ±àâ€žà¡½¸àŽ½ | àŽ´à¡¿¶ààŽ¿àŽ½ ࡼàâ‚¬àŽ¹àÆ’àâ€žàŽ¬àŽ¼àŽµàŽ½àŽ¿àâ€š.
àŽâ€¢à¡¼°àŽ¼à¡½¶ àŽ´’ࡼàŽ³à¡½¼ àŽ¸àŽµààŽ¬àâ‚¬àâ€°àŽ½ àŽ¼à¡½²àŽ½ à¡¼ËœàŽ½àâ€¦àŽ±àŽ»àŽ¯àŽ¿àŽ¹àŽ¿ à¡¼â€žàŽ½àŽ±àŽºàâ€žàŽ¿àâ€š
àŽºàŽ±à¡½¶ àŽÅ“àŽ¿àâ€¦àÆ’àŽ­àâ€°àŽ½ ࡼààŽ±àâ€žà¡½¸àŽ½ àŽ´à¡¿¶ààŽ¿àŽ½ ࡼàâ‚¬àŽ¹àÆ’àâ€žàŽ¬àŽ¼àŽµàŽ½àŽ¿àâ€š.